پایان نامه تشکیل اوپک و قوانین آن

عنوان صفحه

قسمت اول : تشكیل اوپك و تركیب آن

بخش 1- كشورهای صادر كننده نفت به هم می پیوندند

علل مستقیم و غیرمستقیم اتحاد..................... 1

فهم روزافزون مسائل نفتی......................... 4

فعالیتهای داخل اتحادیه عرب...................... 4

وقایع نفتی در اوایل دهه 50...................... 5

فعالیت های ونزوئلا.............................. 6

اهداف اوپك..................................... 9

یك دنیای بدون اوپك............................. 14

بخش 2- زیربنای اوپك

زیربنای داخلی اوپك............................. 17

كنفرانس........................................ 17

هیئت رئیسه..................................... 19

دبیرخانه........................................ 21

عضویت در اوپك.................................. 25

اعضاء اوپك..................................... 29

ابوظبی.......................................... 30

الجزایر......................................... 34

ایران.......................................... 37

عراق........................................... 38

كویت........................................... 39

لیبی............................................ 40

قطر............................................ 42

عربستان........................................ 42

ونزوئلا......................................... 43

نیجریه......................................... 45

قسمت دوم- سیاست و روش اوپك

بخش 1- اوپك و قیمتهای نفت

تثبیت قیمتهای نفت.............................. 45

مطالعه و بررسی قیمتها و درآمدهای نفتی........... 47

بازگشت قیمتها.................................. 47

تقاضا برای یك سیستم تولید نسبی.................. 48

محدود تخفیف برای كمپانی های مستقل................ 50

افزایش بهای نفت ................................ 52

تكامل سیستم قیمت............................... 63

بخش 2- نقش اوپك در بهبود سایر شرایط

بهره مالكانه ................................... 72

حذف هزینه های بازاریابی........................ 78

بالا بردن سطح مالیات بردرآمد.................... 79

مسائل پولی...................................... 81

سقوط ارزش دلار آمریكا........................... 82

حفظ ثروت نفت................................... 84

بخش 3- اوپك و مسئله سهیم شدن

قدمهای نخستین به سوی سهیم شدن.................... 86

قرارداد شركت................................... 92

مزایای سهیم شدن................................ 96

نتیجه ......................................... 101